Zombie Apocalypses-e e-poçta iberiň. Inkär edip bolmajak hakykatmy ýa-da arassa fantastika? - Semalt tarapyndan jogap

Bu ýerde, “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Lisa Mitçel e-poçta alanyňyzdan soň zombi ýa-da spamy nädip ýok etmelidigi barada söhbet etdi. Şeýle hem, ýokaşan kompýuter ulgamlaryny nädip arassalamalydygyny ara alyp maslahatlaşýar. Şol bir wagtyň özünde, ZombieAlert-iň SophosLabs-yň görkezişi ýaly habar ibermek üçin düzülip ýa-da üýtgedilip bilinjekdigini ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz.

Zombie kompýuterleriniň IP adreslerini kesgitläň

Birinji ädim, zombi kompýuterleriniň IP adreslerini kesgitlemek, olary aňsatlyk bilen blokirlemek üçin. Duýduryş e-poçta alanyňyzdan soň, bu e-poçta haýsy ulgamdan ýa-da IP adrese gelendigini synlamaly. IP adresi mümkin boldugyça gysga wagtda blokirlemek möhümdir we bolup biljek howplar üçin gorag diwarlaryna, ýadro wyklýuçatellerine we tor enjamlaryna seretmeli bolarsyňyz. Soň bolsa, daşarky adresi ulgamyňyzyň içerki salgysyna karta edip bilersiňiz. Içerki ulgamyň IP adresi siziň üçin bulaşyklyk döredýän bolsa, ony blokirlemeli we bu meseläni ýerine ýetirmezden ozal ulgam enjamlaryny gözden geçirmeli bolarsyňyz.

Kompýuteri kesgitläň

Içerki IP adresi üstünlikli kesgitläniňizden soň, indiki ädim kompýuteriňizi we ýerleşýän ýerini tapmak üçin çeşmeleriňizi ulanmakdyr. Kompýuteri tapmagyň iň aňsat usullaryndan biri, tor kommutator gündeligini ulanmakdyr. Uly guramalaryň hemmesi diýen ýaly kompýuter ulgamlarynyň nirede görkezilýändigini we şol ulgamlaryň dürli meseleler üçin nähili ulanylýandygyny kesgitlemek üçin dürli usullary ulanýarlar.

Zeper ýeten kompýuterleri arassalaň

IP adresi we kompýuteriň ýerleşýän ýerini kesgitläniňizden soň, indiki ädim zyýan çeken kompýuter enjamyny arassalamakdyr. Munuň üçin Sophos Antivirus programma üpjünçiligini gurup we enjamyňyzy düýpli gözden geçirip bilersiňiz. SAV-ny üstünlikli gurnan bolsaňyz we täzelenen wersiýa bolsa, kompýuteriňizi internetden aýyrmaly we doly gözden geçirmeli. Täzeden başlamazdan we internete birikmezden birnäçe minut öň rugsat beriň.

Kompýuteriňizi ähli ulgamlardan aýyrmaly we enjamy gözden geçirýänçäňiz bu görnüşde goýmalydygyňyzy bellemelidiris. Thehli howplary arassalaň we internete birikmezden ozal dördünji we bäşinji ädimleri tamamlaň.

Arassalanandan soň kompýuterlere gözegçilik ediň

Dogry arassalamak üçin faýllaryňyzy ätiýaçlandyrmak we gereksiz faýllary aýyrmak möhümdir. Kompýuter ulgamyňyz gulplanan bolsa, oňa üns bilen gözegçilik edip, sazlamalaryny üýtgedip bilersiňiz. Meseläni döredýän islendik faýl derrew skanirlenmeli ýa-da ýok edilmeli.

Internete birikmezden ozal ulgamy barlaň

Sophos antivirus programmasyny gurnan bolsaňyz, enjamyňyzy wiruslaryň we zyýanly programma üpjünçiliginiň bolup biljek howplaryny barlar. Programhli artykmaçlyklardan peýdalanmak üçin programma yzygiderli täzelenmeli. SAV gurulmadyk bolsa, ony ygtybarly web sahypasyndan göçürip alyp, mümkin boldugyça gysga wagtda gurmaly.

Kompýuter brauzeriniň we beýleki faýllaryň döwrebapdygyny we Windows Howpsuzlyk Patchlarynyň standartlaryna laýyklykda barlaň. Ativea-da bolmasa, kompýuterdäki zombilerden nädip dynmalydygy barada düşünje almak üçin Microsoft Baseline Analyzer-iň makalalaryny okap bilersiňiz.

Zyýanly hereketlere gözegçilik ediň

Dogry gözden geçirilenden soň internete birikeniňizden soň, zyýanly işler üçin enjamy gözegçilikde saklamalysyňyz. Tor birikmeleriňizi we ähli faýllary üns bilen barlaň. Haýsydyr bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, Sophos-yň tehniki goldaw toparyna ýüz tutuň we olaryň görkezmelerini üns bilen ýerine ýetiriň.

mass gmail